İstifadəçi Razılaşması

Zula

https://www.zulaoyun.com ve bu siteden sunulan her nevi ürün ve/veya hizmet, aksi belirtilmedikçe veya işin niteliğinden anlaşılmadıkça, münhasıran ve tek başına Madbyte Games’in mülkiyetindedir. Kullanıcı, üye ve ziyaretçiler https://www.zulaoyun.com tarafından sunulan ve telif hakları Madbyte Games’e ait olan her nevi ürün ve/veya hizmet, oyun ve diğer servislerden herhangi bir surette istifade ettiklerinde işbu Kullanıcı Sözleşmesini dikkatle okumuş, anlamış ve kabul etmiş; burada yer alan yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmiş ve bunlara uymayı taahhüt etmiş sayılacaklardır. Bu sözleşmeye konu hükümleri veya bu sitede sunulan ürün ve/veya hizetlerin tabi tutulduğu kullanım esas ve usullerini kabul etmeme iradesini haiz olan kullanıcıların siteden ayrılması ve sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerden istifade etmemesi ve bu yönde bir girişim yahut talepte bulunmaması gerekmektedir. Aksi durum kullanıcının bu maddeye konu kabul iradesini Madbyte Games’e iletmiş olduğu şeklinde kabul ve tatbik olunur. İşbu sözleşmede, siteden sunulan hizmet ve/veya ürünlerin arz ettikleri özelliklerin veya bunlara ilişkin uygulanan yenililk yahut değişikliklerin dikkate alınması veya yeni ürün ve/veya hizmet türlerinin siteye dahil edilmesi gibi sebeplerle zaman zaman yapılabilecek olan her nevi tadil veya güncellemeleri tek başına yapma hak ve yetkisi münhasıran Madbyte Games’e ait olup burada bahse konu değişiklik veya yenilikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren kullanıcılar için bağlayıcı şekilde yürürlüğe girmiş kabul edilir. Kullanıcı, bu siteyi kullanmakla burada bahse konu sözleşme değişiklik veya yeniliklerini takip edip bilgi sahibi olmayı, yapılan değişikliklerin kendisine bildirilmesi mükellefiyeti olmaksızın sitede yayınlandığı tarihten itibaren bağlayıcı şekilde yürürlük kazanmış olacağını kabul ve taahhüt eder.

Bununla sınırlı olmaksızın, kullanıcı tarafından https://www.zulaoyun.com web sitesinden edinilen Zula Altını'nın geçerlilik süresi, satın alma tarihinden itibaren bir yıldır. Burada bahse konu geçerlilik süresi içinde, sitede veya bu site aracılığıyla sunulması halinde diğer ürün ve/veya hizmetlerin ediniminde yahut bunlara dair diğer her nevi tasarufta bulunulmasında kullanılmayan Zula Altınının kullanım hakkının veya yetkisinin kısmen veya tamamen sınırlandırılması yahut sonlandırılması hak ve yetkisi münhasıran Madbyte Games’e aittir.

“Madbyte Games” terimi Madbyte Oyun Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ‘yi tanımlamak için kullanılmakta olup Madbyte Games ibaresi Madbyte Oyun Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.’nin münhasır markası ve ticaret unvanıdır. Kullanıcılar veya herhangi bir 3. kişi bu ibareyi veya bu sitede yayına konu edilen diğer hiçbir unsuru Madbyte Games’in yazılı izni olmaksızın 556 KHK, 5846 sayılı kanun ve 6102 sayılı kanunda yer bulan müstesna hükümler haricinde kişisel veya ticari hiçbir faaliyetinde, gelir elde etme amacı olup olmadığına bakılmaksızın, kullanmayacağını, kullandırmayacağını, bu neviden eylem veya girişimleri desteklemeyeceğini; mezkur kullanımlar veya bunların kapsamında sunulan başka ürün ve/veya hizmetleri edinmeyeceğini, edinmesi halinde dahi bunları sitede yahut sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerle bağlantılı şekilde kullanmayacağını, aksi durumun Madbyte Games’e kullanıcı hesap veya işlemleri hakkında her nevi hukuki, teknik veya idari tedbir yahut kısıtlamayı uygulama hak ve yetkisini sunacağını beyan, kabul ve taaahhüt eder.

Madbyte Games, Zula için gerçekleşecek olan KBT (Kapalı Beta Testi) ve ABT (Açık Beta Testi) olarak adlandırdığı test aşamalarında, kullanıcıların oyun hesaplarında her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.

1. Genel

https://www.zulaoyun.com tarafından kullanıcı, üye ve ziyaretçilere sunulan ve burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın, her nevi oyun, içerik, materyal, doküman, bilgi, grafik, tasarım, ürün, oyun içi hesaplar, oyun içi ürünler, e-mail hizmetleri, yazılım, güncelleme ve diğer benzer servisler yerel ve uluslararası Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Marka Hukuku, Patent Hukuku ve diğer ilgili yasalar ve sözleşmeler ile hukuken korunmakta olup bu maddede sayılan maddi ve gayrı maddi her nevi unsurların, varlıkların ve/veya sujelerin tamamı bizatihi ve münhasıran Madbyte Games’in mülkiyetindedir. Madbyte Games bu varlıkların üzerinde her nevi tasarruf hakkını haizdir. Madbyte Games’in sitede sunulan her nevi ürün veya hizmet yahut oyun hizmetleri kapsamında sunduğu tüm ürün ve/veya hizmetleri kısmen veya tamamen geçici veya kalıcı bir şekilde durdurma, değiştirme veya sürdürmeme hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durumda kullanıcı ve/veya oyuncuların Madbyte Games’e karşı herhangi bir talep ve/veya her ne ad altında olursa bir tazminat talep hakkı bulunmayacaktır. Kullanıcı, oyuncu, tüketici veya site ziyaretçileri burada sayılanların tamamının Madbyte Games’in tek başına mülkiyetinde olduğunu bilir ve kabul ederler. Madbyte Games tarafından sunulan oyun ve/veya bunlarla doğrudan veya dolaylı bağlantılı diğer her nevi servis hizmetlerini kullanan, bunlardan istifade eden veya bunlara erişmeye çalışanlar kişisel her nevi girişim ve sorumluluklarının işbu bildirim ile farkında sayılacaklardır. Kullanıcı, üye, tüketici ve/veya site ziyaretçileri bu sözleşmenin yanı sıra Madbyte Games Gizlilik İlkelerini de kabul ettiklerini beyan ederler. Böylece mezkur kişiler Madbyte Games hizmetlerinden istifade ettikleri sırada ilgili yasalara uymayı taahhüt eder; bu noktada yasalara aykırı tüm eylem ve işlemlerinden sadece kendilerinin sorumlu olacağını taahhüt eder; anılan sebeplerle hiçbir surette Madbyte Games’a rücu etme haklarının bulunmayacağını kabul ederler.

Madbyte Games tarafından bu siteden sunulan ürün ve/veya hizmetlerin işbu kullanım şartlarına aykırı kullanılması halinde Madbyte Games kullanıcı, üye veya ziyaretçilerin bu hizmetlere erişimini web sitesi üzerinden geçici veya kalıcı olarak sonlandırma hakkını haizdir. Madbyte Games’in bu şekilde bir tasarrufta bulunması halinde kullanıcı ve/veya oyuncuların herhangi bir itiraz hakkı bulunmamaktadır. Böyle bir durumda Madbyte Games üzerinden sunulan her nevi hizmet sırasında kullanıcının zilyetliğine giren lisanslar dahil her nevi materyalin kullanıcı tarafından imha edilmesi yükümlülüğü kullanıcıya aittir.

Kullanıcı ve üyeler Madbyte Games hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla kendilerine verilen şifreleri, kullanıcı isimlerini veya herhangi bir başka hakkı diğer kişilere devredemez; kullandıramaz, bunları ivazlı veya ivazsız ticarete konu edemez; aksi yöndeki eylem ve/veya işlemlerinin sonuçları ile ilgili olarak Madbyte Games aleyhine veya Madbyte Games’e karşı herhangi bir talepte bulunamaz. Kullanıcılar bu sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerden yararlanılması amacıyla kendilerine sunulan veya kendilerince oluşturulan kullanıcı adı veya parola giri erişim araçlarının güvenliği ev bunların 3. kişilerce ele geçirilmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasından tek başına mesul olup buna aykırı eylem ve işlemlerinin sonuçlarından bizatihi ve tamamından tek başına mesuldürler. Kullanıcı veya oyuncular Madbyte Games tarafından sunulan oyunlardaki hesap bilgileri ile hesaplar dahilinde oluşturulan oyun içi karakterlerin ve bu karakterlerin ticari yahut maddi bir değerinin bulunmadığını bilir ve kabul ederler. Oyuncu veya kullanıcı, Madbyte Games tarafından sunulan her nevi ürün ve/veya hizmet yahut oyunların ve bunlarla bağlantılı her nevi hizmetlerin sonucu talih veya tesadüfe bağlı bir nitelik taşımadığını bilir ve kabul eder.

Kullanıcı, https://www.zulaoyun.com sayfasına erişim sağlamak ve Madbyte Games ürün ve/veya hizmetlerinden yararlanılması amacıyla oluşturduğu her nevi kullanıcı hesaplarının ve bu hesapların içerdiği nick name, profil resmi, ad-soyad, yaş, bölge, kayıt bilgileri, cinsiyet, favori oyunlar, arkadaş listesi, rütbe vb. bilgi ve içeriklerin Madbyte Games gizlilik ilkelerine uygun şekilde olmak üzere arama motorlarında ve site içeriği vasfında olmak üzere 3. kişiler tarafından yapılan aramalarda görüntülenebilir ve erişilebilir nitelikte olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı, https://www.zulaoyun.com sayfasında, Madbyte Games hizmetlerinde ve Madbyte Games’in hak sahibi olduğu her nevi platformda sergileyeceği olumsuz davranışların karşılığında, daha önceden Madbyte Games tarafından belirlenmiş olan “Kullanıcı Ceza Listesi”ndeki kurallara uyacağını ve karşılığında Madbyte Games tarafından gerçekleştirilecek olan yaptırımları kabul ettiğini beyan etmiş olur. Madbyte Games, “Kullanıcı Ceza Listesi”nde gerekli gördüğü durumlarda, herhangi bir yazılı bildirimde bulunmaksızın fakat sitede yayınlamak suretiyle değişiklik yapma hakkına sahip olup kullanıcı bu surette yapılan tüm tadil veya güncellemelerin yayınlama tarihinden itibaren ıttıla kesbettiğini kabul ve taahhüt eder.

Madbyte Games hizmeti olan ZULA oyununda yer alan tüm karakterler hayal ürünü olup, gerçek kişilerle tesadüfi benzerlikler içerebilir. Kullanıcılar, sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerden yararlandıkları sırada, herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet hakkı başta olmak üzere herhangi bir hakkını ihlal edici isim, işaret, sembol veya logoları kullanmayacaklarını, 3. Kişi veya kurumların hak ve yetkilerini ihlal eder eylem veya işlemlerde bulunmayacaklarını, yasalara aykırı eylem veya işlemler tesis etmeyeceklerini, aksi durumun tespiti halinde Madbyte Games’in kullanıcı ve hesaplarına dair her nevi geçici veya sürekli tedbiri tatbik yetkisini haiz olduğunu kabul ve taahhüt ederler.

2. Şartlar

https://www.zulaoyun.com üzerinden sunulan, yayınlanan, oynanan ve/veya indirilen yahut edinilen her nevi uygulama, oyun, hizmet, ürün veya kod yahut diğer veriler Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku ve ilgili yasalar ile uluslar arası sözleşmeler kapsamında ve burada anılan kullanım koşullarına tabi olarak kullanılacaktır.

Madbyte Games tarafından sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerden yahut bu sözleşmede sayılan diğer her nevi içerikten istifade edilmesi amacıyla kullanıcı ve üyelerin gerekli bağlantı alt yapı ve diğer donanıma sahip olması gerekir. Söz konusu gerekliliğin temini kullanıcı/oyuncunun yükümlülüğündedir. Bu hususta Madbyte Games’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Internet bağlantısı ile ilgili olarak servis sağlayıcılardan, altyapıdan veya kullanıcıdan kaynaklanan her nevi aksaklık sadece kullanıcı yahut üyenin sorumluluğundadır. Madbyte Games tarafından sitede sunulan her nevi ürün ve/veya hizmetlerden yahut bu sözleşmede sayılan diğer tüm içeriklerden yararlanılması halinde, hizmetten yararlanma zamanı ve sıklığı Madbyte Games tarafından mevcut kullanıcı sayısı, süresi ve diğer verilere göre tayin edilecektir. Kullanıcı ve/veya oyuncuların Madbyte Games hizmetlerinden yararlanırken kullandıkları hesaplarının güvenliğinin temini için Madbyte Games tarafından mümkün olan en yüksek teknolojik tedbirlerden istifade edilecektir. Oyuncu ve/veya kullanıcıların hesaplarının güvenliğini sağlama mükellefiyetlerinden ilk derecede ve doğrudan sorumlu oldukları; aksi şekilde ortaya çıkan hesap güvenliği problemlerinde LoMadbyte kum Games’e karşı herhangi bir talep hakkı bulunmayacağı tarafların ortak kabulü ve iradesidir. Siteden sunulan veya yayınlanan her nevi oyunların, ürün ve/veya hizmetlerin yahut diğer içeriklerin ve bunlarla bağlantılı hizmetlerin sunulması sırasında ortaya çıkabilecek teknik sebeplerin etkisi ile oyun hesaplarının ve/veya bu hesaplardaki herhangi bir unsurun geçici veya kalıcı şekilde kaybolması yahut kullanılmaz duruma gelmesi halinde söz konusu durum ve sonuçtan Madbyte Games sorumlu tutulamaz.

Madbyte Games tarafından sunulan hizmetlerden istifade edildiği sırada; reklam, haksız rekabet, terör, cumhuriyet, devlet, din, ırkçılık, uyuşturucu, politikacılar ya da diğer tüzel hakkında yazışmalar, pornografik içerik, argo kelimelerin kullanımı veya diğer oyuncuları tacize yönelik davranışlar içeren yahut Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret teşkil eden kullanımlar yasak ve işbu sözleşme kurallarına aykırıdır. Bu nevi kullanım durumlarında kullanıcı Madbyte Games tarafından geçici veya kalıcı bir süre ile hizmetlere erişimden mahrum bırakılabilir ve varsa bu neviden kullanıcının yarattığı ilgili içerikleri Madbyte Games tarafından talep halinde resmi makam ve merciler ile paylaşılabilir. Madbyte Games söz konusu yasalara aykırı içeriklerin ilgili hesaplardan veya site içeriklerinden çıkarılması için ancak teknik imkanlarının elverdiği ölçüde sorumlu olup bu yöndeki uygulamalarından dolayı ilgili hesap sahibine karşı sorumsuzdur. Aynı sebeplerle kullanıcı bilgileri yerel telekomünikasyon otoriteleri, mahkemeler, savcılık makamlarına veya emniyet birimlerinde usulüne uygun başvurulara istinaden paylaşılabilir. Madbyte Games ile kullanıcıları arasında Madbyte Games tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak husule gelen uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez/Çağlayan Mahkemeleri ve İstanbul İcra Daireleri yetkilidir.

https://www.zulaoyun.com sitesi ve bu site tarafından sunulan hizmet ve/veya ürünlerle yahut diğer içeriklerle bağlantılı olarak Madbyte Games ve Madbyte Games'in iş veya proje ortağı olan 3. kişi veya işletmeler tarafından üyeye/kullanıcıya, yeni ürünler/hizmetler, promosyonlar, kampanyalar ve benzeri amaçlı bilgilendirme ve tanıtımların e-mail ve/veya SMS yoluyla yapılması kullanıcı/üyenin bilgisi ve kabulü dahilinde yapılmış sayılır. https://www.zulaoyun.com sitesi ve kullanıcıları bu maddeye konu e-mail ve SMS bildirimlerinin veya tanıtımlarının kişisel verilerinin ihlali yahut hukuka aykırı depolanması, saldırgan reklam, haksız rekabet veya pazarlama mahiyeti arz etmeyecek şekilde kendi muvafakatleri ve rızaları ile yapıldığını https://www.zulaoyun.com sitesi ürün ve hizmetlerini kullanmakla kabul etmiş olurlar. Bu bende konu bildirimler kullanıcının sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerden yararlanmak amacıyla ve / veya kayıt işlemleri sırasında kendi istek ve iradeleri ile beyan ettikleri iletişim bilgileri kullanılarak yapılabilir. Kullanıcılar, bu bende konu bildirimleri almak istemedikleri takdirde yürürlükteki mevzuata uygun şekilde kendilerine sunulan bildirim üyelik listesinden ayrılmak istediklerine dair seçeneği seçerek veya aynı amaçla sunulan linki tıklamak suretiyle mezkur bildirim listesinden ayrılma hak ve olanağını haizdir.

3. Ödeme

https://www.zulaoyun.com sitesi üzerinden yapılan her nevi işlem ve işlem bedelleri kullanıcının tasarruf ve sorumluluğundadır. Kullanıcı siteden sunulan ödeme işlemlerine ilişkin seçeneklerden kendisinin karar verdiği ve uygun bulduğunu kullanabilir. Kullanıcının bu ödeme alternatifi seçeneğin tabi olduğu teknik ve prosedürel kurallara uygunluğunu sağlama mükellefiyeti bizatihi kendisine aittir. Siteden sunulan ürün ve/veya hizmetler Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Satış Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca elektronik ortamda anında ifa ve teslim edilen mahiyette olup bu ürün ve/veya hizmetler bakımından cayma hakkının kullanılması hak ve olanağı bulunmamaktadır.

Sanal Pos/Kredi Kartı ödeme seçeneği ile yapılan işlemler söz konusu olduğunda kullanıcının, ödeme sayfasında istenilen kredi kartı bilgileri, siteden alışveriş yapan kullanıcıların güvenliğinin en üst seviyede temin edilmesi amacıyla hiçbir şekilde https://www.zulaoyun.com veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Kullanıcının bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemleri https://www.zulaoyun.com ara yüzü üzerinden banka ve kullanıcı bilgisayarı arasında gerçekleşmekte olup bu işlemlere ilişkin Madbyte Games tarafından sunulan hizmet burada açıklanan ile sınırlıdır.

Kullanıcının tüm kredi kartı ve kişisel bilgileri, internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile şifrelenmiştir. Bu şekilde, kullanıcının internet üzerindeki dolaşımlarında herhangi bir şekilde bu bilgilerin istenilmeyen kişi veya kurumlar tarafından ele geçirilmesi önlenmiştir. Kullanıcının siteden yapacağı ödemelerden kaynaklanan zararlandırıcı sonuçların tazmin edilmesinden Madbyte Games mesul değildir. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Avrupa Adliyesi mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup işbu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde Madbyte Games defter ve kayıtları münhasır delil vasfında olmak üzere kabul edilmiştir.

Sitedeki oyunların oyuncuların yaş gruplarına uygunluğunu denetlemek ve bu hususta karar vermek yetkisi oyunculara aittir. Kullanıcının yaşının yasal rüşt sınırının altında olması halinde yasal temsilcilerine oynamayı tercih ettiği oyunun kendi yaş grubu için uygunluğunu sorması ve onun onayı ile ilgili oyunu oynaması veya oynamaya devam etmesi önerilmektedir. Site üzerinde sunulan oyun içeriklerinde kullanılmak üzere edinilen her nevi aracın satış ve ediniminde işlem yapan kullanıcının gerekli yasal rüştü haiz olması hukuki bir gereklilik olup bu gereği yerine getiremeyenlerin yasal temsilcilerinin izni ve gözetimi ile ilgili işlem ve edinimi gerçekleştirmeleri önerilmekte ve ilgili işlemler bu şekilde icra edilmiş olarak kabul edilmektedir.

Gizlilik İlkeleri

Gizlilik ilkelerimiz https://www.zulaoyun.com ve bu alan adına bağlı tüm diğer alt alan adlarında ve alt bölümleri ile diğer tüm içeriğinde uygulanmaktadır.

https://www.zulaoyun.com üye kullanıcı ve ziyaretçilerinin mezkur siteye bağlandıkları esnada kullandıkları bilgisayarlarına yalnız Madbyte Games tarafından okunabilecek şekilde Madbyte Games üzerinden okunabilir. Bu şekilde elde edilen her türlü bilgi veya ve ya sadece Madbyte Games tarafından kullanılacak olup hiçbir surette kullanıcı, ziyaretçi veya üyelerin aleyhine yahut zararına yol açacak şekilde kullanıma konu edilmeyecektir. Yine bu yolla elde edilmesi halinde veri veya bilgiler üçüncü kişilere hiçbir surette aktarılmaz, satılmaz, kullandırılmaz. Ancak bu bilgiler istatistiki veri derlemesinde ferdileştirilmeden işlenebilir. Kullanıcı, üye veya ziyaretçilerin web tabanlı başkaca bir aktivitesinin izlenmesi veya depolanması yahut kullanılması söz konusu değildir. https://www.zulaoyun.com, üye, kullanıcı veya ziyaretçilerinin kişisel şifrelerinin, e-posta adreslerinin, kredi kart numaralarının ve diğer benzer bilgilerinin Madbyte Games tarafından hiçbir şekilde başka yerde yayınlanmayacağını, dağıtılmayacağını veya duyurulmayacağını beyan ve taahhüt eder.

https://www.zulaoyun.com yasal çerçevede bir takip veya talep olmadığı sürece üye, kullanıcı veya ziyaretçilerinin https://www.zulaoyun.com sitesini kullanmalarından ötürü siteye giriş yaptıkları hiçbir nevi bilgiyi diğer kişi ve kurumlarla paylaşmayacaktır. Madbyte Games’in üye, kullanıcı veya ziyaretçilerine sunduğu hizmetin tedariki sırasında sağladığı kişisel veri güvenliği ve gizliliği kendi sitesi ile sınırlıdır.

Kullanıcı, ziyaretçi veya üyeler kendilerine Madbyte Games tarafından bilgilendirme ve hatırlatma amaçlı olarak gönderilen elektronik postaların kendi muvafakatlerinde olduğunu beyan ederler. Ancak bu çerçevedeki iletişim bilgileri Madbyte Games tarafından diğer kişi veya kurumlarla paylaşılamaz. Madbyte Games tarafından sunulan oyunlarda yönetici yetkisini haiz admin ve moderatörler; kullanıcı, ziyaretçi ve üyelerin e-posta, ip, oyuncu adı ve şifresi gibi verilerini oyunun diğer kullanıcılar tarafından rahatlıkla oynanabilmesini temin edebilmek için inceleyebilir ancak bunları Madbyte Games yetkilileri dışında diğer hiçbir kişiye iletemez. Madbyte Games üzerinden yapılan reklamların içerik ve etkilerinden Madbyte Games sorumlu değildir. Madbyte Games güvenlik ilkelerini değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, üye ve ziyaretçiler bu bilgilerin kendilerince tebellüğ edildiğini; bu ilkeleri ve bunlardaki değişiklik ile güncellemeleri bilip kabul ettiklerini beyan eder. Bu güvenlik ilkeleri yalnızca kullanıcı, üye ve ziyaretçilerin Madbyte Games tarafından sunulan hizmetlerden istifade ettikleri sırada güvenliklerinin temini gayesini taşımaktadır.

page-cover